Konkursförvaltare

En konkursförvaltare kan hjälpa dig med rekonstruktion

Vi är en firma från Stockholm med snart 20 års erfarenhet som är specialiserade på obeståndsrätt – bland annat konkursförvaltning och rekonstruktion. Det finns flera olika anledningar till att företag och privatpersoner kan drabbas av betalningsproblem men i en marknadsekonomi är det en naturlig del av systemet. I de fall där det inte enkelt går att lösa de problem som uppstått kan företaget behöva ta hjälp av en företagsrekonstruktör eller avveckla bolaget genom en konkurs.

Som erfaren firma sammankopplar vi dig med konkursförvaltare och rekonstruktörer eftersom vi vet att det är viktigt att handla snabbt för att de ekonomiska skadorna ska bli så små som möjligt och utdelningen till borgenärerna i slutändan bli så stor om möjligt. Detta kräver stora kunskaper både inom ekonomi och affärsjuridik, en kunskap vi besitter. Har du eller ditt företag ekonomiska problem och vill få en konsultation? Tveka då inte på att kontakta oss!

Så går en rekonstruktion till

Våra partners kan hjälpa till med att genomföra en företagsrekonstruktion om det finns förutsättningar för att vända ekonomiska svårigheter till lönsamhet. Det är Tingsrätten som beslutar om rekonstruktion. Tingsrätten kan fatta beslut om rekonstruktion efter det att en ansökan om rekonstruktion lämnats in av gäldenären, alltså den som inte kan betala.

När någon av Tingsrätterna i Stockholm beslutat om rekonstruktion utses av Tingsrätten också en rekonstruktör. Det är rekonstruktörens uppgift att utreda förutsättningarna för huruvida ett företag helt eller delvis kan fortgå med sin verksamhet. Rekonstruktören tar inte över ledningen av bolaget men beslut ska gå igenom rekonstruktören. Under en rekonstruktion får skulder som uppkommit före rekonstruktionen inte betalas, de ska nedsättas genom ett ackordsförfarande och sedan betalas efter avslutad rekonstruktion i Stockholm. Detta betyder i förlängningen att bolaget har ett skydd mot konkurs under rekonstruktionen. Det är alltså med rekonstruktörens hjälp som bolaget ska nå en uppgörelse med borgenärerna, de som vill få betalt, i ett så kallat ackord.

I ett ackord skrivs skulderna som uppkommit före rekonstruktionen ned medan skulderna som uppkommer i rekonstruktionen ska betalas löpande. Rekonstruktören kan också i vissa fall besluta om statlig lönegaranti för de anställda. Detta är en slags försäkran för de anställda att få sin lön även om arbetsgivaren är i rekonstruktion och inte får reglera skulder uppkomna före rekonstruktionen. När en rekonstruktion är klar lever bolaget vidare. En rekonstruktion tar minst tre månader och kan maximalt pågå i ett år. Var tredje månad ska bolaget ansöka hos Tingsrätten om att förlänga rekonstruktionen.

Så går en konkurs till

Det är Tingsrätten som beslutar om att en juridisk eller fysisk person ska försättas i konkurs. Tingsrätten kan fatta beslut om konkurs efter det att en ansökan om konkurs antingen lämnats in av en gäldenär, den som inte kan betala, eller av en borgenär, den som vill få betalt. När Tingsrätten beslutat om konkurs utses av dem också en konkursförvaltare.

Det är konkursförvaltarens uppgift att utreda vad den juridiska eller fysiska personen har för tillgångar och skulder för att sedan kunna dela ut eventuella tillgångar till borgenärerna. Det är konkursförvaltaren som beslutar om vad som ska hända med bolaget och råder över tillgångarna som omfattas av konkursen.

En konkursförvaltare i Stockholm kan också i vissa fall besluta om statlig lönegaranti för de anställda. Detta är en slags försäkran för de anställda om att de kommer få sin lön även om arbetsgivaren gått i konkurs. När utredningen av en konkurs är avslutad och det finns tillgångar kvar när den är det skiftas dessa ut till borgenärerna enligt en i lag fastställd ordning. När en konkurs är klar är bolaget avvecklat. En mindre konkurs pågår i minst sex månader medan en större konkurs kan pågå i flera år. Vill ni veta mer om oss är ni välkomna att kontakta oss för ett möte!